Escola Bressol a la Vila de Gràcia

arquitecte:

Josep Vila

arq. col.laboradors:

Esteban Canosa

arq. tècnic:

PROINTEC

David Guillen-Cristina Márquez

client:

BIMSA

Ajuntament de Barcelona

empresa constructora:

Acciona

situació:

C/ Santa Rosa 7, Barcelona.

superfície:

1000 m2

pressupost:

1.099.000 €

projecte:

2005

execució:

2007

El projecte de l’escola es conforma a partir de dos circulacions creuades:
Per un costat el recorregut d’accés que dona lloc al vestíbul i a visions e il·luminacions creuades amb el carrer Trilla, per altra banda, el passadís de comunicació del vestíbul amb les aules. A partir d’aquest creuament distribuirem les diferents sales del programa a les dues plantes. El nucli tècnic, que conté escales, ascensors, banys, etc arribarà fins la planta coberta on situarem les màquines i els elements de climatització.