CEIP a Castellbisbal

arquitecte:

Josep Vila

Daniel Villalobos

client:

Ajuntament de Castellbisbal

empresa constructora:

UTE Seclasa-Vives

situació:

C/ Major-C/ Doctor LLarg

superfície:

5420 m2

pressupost:

5.690.000 €

projecte:

2009

Situar l’edifici dins un solar enorme on una part d’aquest resta pendent per a un altre centre significa dotar-lo d’una imatge clara i contundent per adquirir el caràcter que la institució necessita, per això, i per les moltes avantatges funcionals i constructives, evitarem la fragmentació i emfatitzarem la longitud col·locant el gimnàs en el mateix sentit allargat de la resta del centre.
La planificació del procés constructiu pensat en dues fases d’execució justificarà la divisió del centre en dos edificis principals.
Per un costat els aularis infantils i per l’altre la resta del programa.
La disposició compacte del centre s’ha realitzat buscant optimitzar i millorar les següents premisses:
- Estalvi de recorreguts interiors
- Estalvi de m2 de tancaments exteriors.
- Disminuir els m2 de coberta.
- Disminuir els m2 de fonamentació.
- Augment de la superfície exterior lliure per a  zones de joc i esportives.
- Orientació aularis infantils a Sud.
- Fàcil separació i accessos per als Caps de setmana.